HTC 維修報價

 

HTC 維修項目

 

HTC U Play

 • 爆玻璃面或液晶更換 $680
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC U Ultra

 • 爆玻璃面或液晶更換 $880
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC U11

 • 爆玻璃面或液晶更換 $1280
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC A9

 • 爆玻璃面或液晶更換 $950
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC X9

 • 爆玻璃面或液晶更換 $680
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC Desire 826

 • 爆玻璃面或液晶更換 $480
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC Desire 828

 • 爆玻璃面或液晶更換 $480
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC Desire EYE

 • 爆玻璃面或液晶更換 $550
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC One M7

 • 爆玻璃面或液晶更換 $480
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC One M8

 • 爆玻璃面或液晶更換 $500
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC One M9 / M9+

 • 爆玻璃面或液晶更換 $550
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC One M10

 • 爆玻璃面或液晶更換 $580
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC One Max

 • 爆玻璃面或液晶更換 $550
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC E8

 • 爆玻璃面或液晶更換 $480
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC E9

 • 爆玻璃面或液晶更換 $550
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114

 

HTC E9+

 • 爆玻璃面或液晶更換 $580
 • 更換邊框 $480
 • 開關鍵 $350
 • 更換鏡頭$400
 • 更換喇叭 $250
 • 更換聽筒 $180
 • 更換咪 $180
 • 維修SIM卡嘈 $350
 • 更換充電插 $280
冰藍手機 Ceeport Mobile: +852 54061114